Nordstevns Pastorat menighedsråd inkalder til orienteringsmøde onsdag d. 12. august kl. 19.00 i Kirkeladen i Strøby.

Dagsorden:

1. Velkomst. 

2. Valg af dirigent.

3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver.

4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat.

5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.

6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.

7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

8. Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er.

 

Kom og vær med og brug din indflydelse!

Vel mødt

Menighedsrådet

 

 

Kirkebladet juli, august og september 2020

 

Strøby Kirke – arbejder på kirkegården

I efteråret 2019 udføres jordarbejder på arealet omkring Strøby Kirke, hvilket vil have betydning for færdsel på kirkegården for besøgende.

Arbejdsområdet vil være afspærret og hovedadgangen vil alene være anvendt til arbejdsadgang til byggepladsen.

Besøgende til kirkegården henvises til at anvende den nordlige adgang, vest for hovedindgangen, samt adgangen fra bygaden. Det bliver lidt mere besværligt som besøgende at finde rundt på kirkegården under arbejderne, men vi håber på gæsternes forståelse. Byggeledelsen henstiller, at afspærringerne respekteres.

Terrænet omkring kirken sænkes ca. 40 cm ved kirken med fald til dybdepunkter i terrænet, for at sikre bortledning af regnvand fra kirken, og for at sikre at kirkegulvet fremtidigt bliver beliggende over omgivende terræn. Terrænsænkningen sikrer fremtidig niveaufri adgang til kirken, både ved våbenhus og sideskib.

Efter terrænsænkningen vil kirken være omgivet af græsplæne med enkelte solitære træer.

Terrænsænkningen medfører, at højdeforskelle skal optages mellem de tilstødende gravsteder og de sænkede arealer.

Ved gravearbejderne optages alle hække omkring det sænkede areal mod gravstederne, og der nedsættes en stålpladekant, for optagelse af højdeforskellen. Foran stålpladen i det sænkede areal plantes en ny takshæk, som efter få år skjuler stålpladen.

Visse gravsten på urnegrave sænkes beskedent til nyt terrænniveau.

Alle arbejder i denne forbindelse udføres med størst mulig hensyntagen til gravstederne, og ved arbejdets afslutning retableres gravstederne, så stålpladerne ikke er synlige, og planter og gravsten er genplaceret som nu.

Vi håber på forståelse for de nødvendige midlertidige indgreb omkring gravstederne.

 

Nordstevns Pastorats Menighedsråd

Arkitekterne KØGE - Per Fløe Nielsen - byggeleder